Serwis zawiera materiały o tematyce erotycznej. Jeśli nie ukończyłeś 18 roku życia i tym samym w świetle polskiego prawa nie jesteś osobą pełnoletnią, nie wolno Ci wchodzić dalej.

Wchodząc dalej oświadczasz, iż jesteś osobą pełnoletnią i chcesz oglądać materiały erotyczne z własnej, nie przymuszonej woli. WCHODZĘ WYCHODZĘ
The service contains erotic materials. If you under 18 years old and therefore not a person of full legal age under the Polish law, you are not allowed to enter.

By entering, you declare that you are a person of full legal age and you want to view erotic materials on your own responsibility and not forced to it. ENTER EXIT
Die Webseite enthält erotische Materialien. Wenn Sie unter 18 Jahre alt, dürfen Sie nicht fortsetzen.


Wenn Sie fortsetzen, bekunden Sie, dass Sie volljährige Person sind und Sie die erotischen Materialien selbst und nicht gezwungen ansehen wollen. EINGANG ABBRECHEN

Lokalizacja

Aparycja dziewczyny
(1-8)

ZawodoweDODAJ OGŁOSZENIE Szukaj
Zarejestruj się Zaloguj się

Zarejestruj bezpłatne konto aby móc:

 • dodawać rekomendacje do anonsów
 • dodawać ogłoszenia do ulubionych
 • dodawać ogłoszenia płatne
Nie pobieramy opłat za dodawanie anonsów i ogłoszeń!

Najnowsza rekomendacja

Bella Sexi

"Świetna, niezastąpiona Bella"

Zobacz więcej

Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.ladyvip.pl („Serwis”).

 2. Kontakt z Administratorem Serwisu jest możliwy pod następującym adresem e-mail: biuro@ladyvip.pl.

 3. Administrator Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników Serwisu usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej www.ladyvip.pl, w celu przechowywania przez Użytkowników Serwisu danych w postaci ogłoszeń towarzyskich („Ogłoszenia”) lub Ulubionych i komentarzy do Ogłoszeń („Komentarze”), które są udostępniane na stronie www.ladyvip.pl („Usługi”), na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

§2 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie („Użytkownicy Serwisu”). Serwis nie ponosi odpowiedzialności prawnej – karnej i cywilnej - za zatajenie przez Użytkownika swojego wieku.

 2. Warunkiem świadczenia Usług przez Administratora Serwisu na rzecz Użytkownika Serwisu jest uprzednie zawarcie pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Administratorem Serwisu umowy o świadczenie Usług. Zawarcie umowy może nastąpić:

  1. w drodze Rejestracji „Użytkownika-Anonsującego” w Serwisie i akceptacji przez niego warunków niniejszego Regulaminu na warunkach wskazanych poniżej w odniesieniu do świadczenia Usług w zakresie udostępniania zasobów systemu informatycznego Administratora Serwisu, w tym strony internetowej www.ladyvip.pl, w celu przechowywania przez Zarejestrowanych Użytkowników danych w postaci Ogłoszeń.

  2. poprzez zarejestrowanie się „Użytkownika-Zwykły” w Serwisie i akceptacji przez niego warunków niniejszego Regulaminu na warunkach wskazanych poniżej w odniesieniu do świadczenia Usług w zakresie udostępniania zasobów systemu informatycznego Administratora Serwisu, w tym strony internetowej www.ladyvip.pl, w celu przechowywania przez Zarejestrowanych Użytkowników danych w postaci Komentarzy.

 3. Tylko Zarejestrowany Użytkownik-Anonsujący może korzystać z możliwości zamieszczenia Ogłoszeń w Serwisie na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 4. Tylko Zarejestrowany Użytkownik-Zwykły może zamieszczać w Serwisie Komentarze do Ogłoszeń na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 5. Użytkownik Serwisu, który nie dokonał Rejestracji w Serwisie na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie może korzystać z Serwisu w formie przeglądania zamieszczonych w Serwisie Ogłoszeń i Komentarzy, bez możliwości pełnego skorzystania z serwisu.

 6. Wykorzystywanie Serwisu w sposób niezgodny z jego celem jest zakazane.

 7. Zakazuje się wykorzystywania Serwisu dla celów sprzecznych z prawem, w szczególności poprzez dostarczanie przez Zarejestrowanych Użytkowników do Serwisu treści o charakterze bezprawnym w Ogłoszeniach, Komentarzach lub w innej formie, z uwzględnieniem treści które mogą zostać uznane za obraźliwe, naruszające dobra osobiste osób trzecich, inne wartości materialne i prawne, propagujące zachowania niezgodne z prawem.

 8. Zakazane jest umieszczanie w treści Ogłoszeń, Komentarzy lub w innej formie jakichkolwiek odnośników do innych stron internetowych bez zgody administratora serwisu. Zakazane jest wykorzystywanie Ogłoszeń lub Komentarzy do promocji lub reklamy innych stron internetowych.

 9. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do:

  1. przestrzegania praw Administratora Serwisu, innych Użytkowników oraz osób trzecich, w szczególności praw autorskich majątkowych i osobistych;

  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

  3. podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora Serwisu, innych Użytkowników Serwisu lub osób trzecich.

 10. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w całości lub części dla Użytkowników Serwisu, których działania są sprzeczne z prawem i niniejszym Regulaminem.

 11. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu przez Zarejestrowanego Użytkownika-Anonsującego albo Zarejestrowanego Użytkownika-Zwykłego Administrator Serwisu ma prawo usunąć odpowiednio wszystkie Ogłoszenia lub Komentarze tego Użytkownika z Serwisu. Administrator Serwisu w przypadku próby ponownego zamieszczenia Ogłoszenia lub Komentarza przez Użytkownika Serwisu rażąco naruszającego niniejszy Regulamin Administrator wezwie Zarejestrowanego Użytkownika niezwłocznego zaprzestania naruszeń Regulaminu pod rygorem usunięcia Ogłoszenia lub Komentarza z Serwisu.

§3 WARUNKI REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik dokonuje rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.ladyvip.pl podając wszystkie wymagane w nim dane oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

 2. Na skutek Rejestracji Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje nowe konto użytkownika służące do identyfikacji Użytkownika w serwisie, zamieszczania komentarzy oraz dodawania ogłoszeń do ulubionych. Użytkownik otrzymuje też prawo do zamieszczenia Ogłoszenia na warunkach wskazanych w §4 niniejszego Regulaminu.

 3. Przy Rejestracji, celem założenia nowego konta Zarejestrowanego Użytkownika-Zwykłego, wymagane jest podanie przez tego Użytkownika dowolnej nazwy Użytkownika oraz adresu email Użytkownika, na który zostanie wysłany przez Administratora Serwisu kod aktywacyjny. Po otrzymaniu kodu aktywacyjnego Zarejestrowany Użytkownik powinien uruchomić link zawarty w otrzymanym mailu celem aktywowania swojego konta w Serwisie.
 4. Zabrania się podawania przez Użytkownika-Zwykłego Serwisu nazwy Użytkownika, która może zostać uznana za sprzeczną z prawem, naruszającą dobra osobiste osób trzecich, bądź w inny sposób naruszająca normy prawne.

 5. Zabrania się wykorzystywania konta Użytkownika do celów innych niż wskazane w §3 ust. 3, w tym w szczególności do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej, tj. takiej, na której otrzymanie odbiorca nie wyraził zgody oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej wbrew niniejszemu Regulaminowi.

 6. Za skutki wynikające z udostępnienia swojego konta osobie trzeciej odpowiedzialność ponosi wyłącznie zarejestrowany Użytkownik konta.

 7. Zabronione jest zakładanie wielu „kont użytkownika” przez jednego Użytkownika Serwisu lub przy użyciu jednego komputera.

 8. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Komentarza danego Zarejestrowanego Użytkownika-Zwykłego bez podania powodów tej decyzji oraz do usunięcia Komentarza na wniosek Zarejestrowanego Użytkownika-Anonsującego, który zamieścił komentowane Ogłoszenie w Serwisie.

 9. W przypadku naruszenia powyższych zasad Rejestracji lub zamieszczania Komentarzy w Serwisie przez Użytkownika Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika oraz usunięcia z Serwisu wszystkich danych z nim powiązanych informując o tym posiadacza konta drogą emailową na adres podany w trakcie Rejestracji.

 10. W przypadku otrzymania przez Administratora Serwisu urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Komentarzu lub związanej z nimi działalności Administrator Serwisu ma prawo do podjęcia następujących czynności:

  1. wezwania Zarejestrowanego Użytkownika-Zwykłego do niezwłocznego przedstawienia Administratorowi Serwisu swojego stanowiska i ewentualnych dowodów legalności działania Użytkownika w Serwisie, pod rygorem usunięcia konta Użytkownika i zamieszczonych przez niego Komentarzy z Serwisu,

  2. natychmiastowego zablokowania dostępu do konta Użytkownika i zamieszczonych w Serwisie Komentarzy lub usunięcia konta Użytkownika i Komentarzy z Serwisu.

 11. Administrator Serwisu wykonuje uprawnienia, o których mowa w §3 ust. 11, według własnego uznania, tzn. Administrator Serwisu nie ma konieczności wezwania Zarejestrowanego Użytkownika-Zwykłego do określonych działań uprzednio wobec zablokowania dostępu do konta Użytkownika i zamieszczonych w Serwisie Komentarzy lub usunięcia konta Użytkownika i Komentarzy z Serwisu. Jednakże Administrator Serwisu niezwłocznie zawiadomi Zarejestrowanego Użytkownika-Zwykłego drogą emailową o zamiarze zablokowania dostępu do konta Użytkownika i zamieszczonych w Serwisie Komentarzy lub usunięcia konta Użytkownika i Komentarzy z Serwisu.

§4 WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie jest równoznaczne z Rejestracją Użytkownika-Anonsującego zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 2. Poprzez dodanie Ogłoszenia Zarejestrowany Użytkownik-Anonsujący oświadcza, że wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, które są elementem zamieszczonego przez niego Ogłoszenia, są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz że przedstawiają one osobę której numer telefonu został podany w Ogłoszeniu.

 3. Poprzez dodanie Ogłoszenia Zarejestrowany Użytkownik-Anonsujący oświadcza, że zamieszczane w Ogłoszeniu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. Jednocześnie Zarejestrowany Użytkownik-Anonsujący zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach Ogłoszenia utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie, oraz że uzyskał on zgodę osób trzecich na umieszczenie przez niego w Ogłoszeniu treści dotyczących tych osób lub do których prawa mają te osoby.

 4. Każdy Zarejestrowany Użytkownik-Anonsujący może zamieścić w Serwisie nieskończenie wiele Ogłoszeń. Fotografie dodawane są tylko jeden raz do ogłoszenia i nie ma możliwości ich zmiany.

 5. Ogłoszenie musi spełniać następujące wymogi techniczne aby mogło zostać zamieszczone w Serwisie:

  1. wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, które są elementem Ogłoszenia są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz przedstawiają one osobę której numer telefonu został podany w Ogłoszeniu;

  2. w pojedynczym Ogłoszeniu mogą znajdować się dane i fotografie tylko jednej osoby, wyjątek stanowią anonse grupowe.

  3. co najmniej jeden z wymiarów fotografii stanowiącej element Ogłoszenia jest nie mniejszy niż 350px,

  4. fotografie stanowiące element Ogłoszenia są aktualne,

  5. przynajmniej jedna z fotografii stanowiących element Ogłoszenia przestawia sylwetkę osoby, której dotyczy Ogłoszenie,

  6. fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą stanowić kopii fotografii z innej strony internetowej lub przedstawiać fotografii powierzchni monitora, gazety, zdjęcia analogowego, mają odpowiednią jakość - nie są zbyt ciemne, prześwietlone, mają odpowiednią ziarnistość i natężenie barw, nie mogą być powiększane, posiadać widocznych artefaktów będących efektem powiększenia zdjęcia lub zapisania zdjęć w dużej stratnej kompresji.

  7. fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą być zmodyfikowane w sposób powodujący utratę ich naturalności, do takich niedozwolonych modyfikacji zalicza się w szczególności:

   • podmianę tła na sztuczne - kolorowe / jaskrawe / kontrastowe

   • wszelkie cyfrowe dodatki - np kolorowe tęcze, serduszka, gwiazdki, itp.

   • zbyt mocne nasycenie lub nienaturalna barwa kolorów (z wyłączeniem zdjęć czarno-białych i sepii).

 6. Administrator Serwisu ma prawo weryfikacji zgodności Ogłoszenia z warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

 7. W przypadku, gdy Ogłoszenie nie spełnia wymogów wskazanych w niniejszym Regulaminie Administrator Serwisu może odmówić zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokować dostęp do Ogłoszenia już zamieszczonego lub usunąć Ogłoszenie z Serwisu.

 8. W przypadku otrzymania przez Administratora Serwisu urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu lub związanej z nimi działalności, oraz w przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności Ogłoszenia z wymogami niniejszego Regulaminu, w szczególności co do prawdziwości lub aktualności treści podanych przez Użytkownika w Ogłoszeniu, w tym danych osobowych lub fotografii, oraz co do posiadania przez Użytkownika praw do treści zamieszczonych w Ogłoszeniu, Administrator Serwisu ma prawo – po uprzednim powiadomieniu Użytkownika droga mailową lub poprzez sms - do podjęcia następujących czynności:

  1. wezwania Zarejestrowanego Użytkownika-Anonsującego do niezwłocznego usunięcia z Ogłoszenia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu;

  2. wezwania Zarejestrowanego Użytkownika-Anonsującego do niezwłocznego przesłania Administratorowi Serwisu oryginalnych i niezmodyfikowanych fotografii w celu weryfikacji ich zgodności z wymogami wskazanymi w Regulaminie, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu;

  3. wezwania Zarejestrowanego Użytkownika-Anonsującego do niezwłocznego przesłania Administratorowi Serwisu innych, wykonanych w ciągu ostatnich trzech dni, niezmodyfikowanych fotografii osoby, która została przedstawiona na zamieszczonych w ogłoszeniu zdjęciach w celu weryfikacji ich zgodności z wymogami wskazanymi w Regulaminie, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu;

  4. wezwania Zarejestrowanego Użytkownika-Anonsującego do niezwłocznego przedstawienia Administratorowi Serwisu swojego stanowiska i ewentualnych dowodów legalności działania Użytkownika w Serwisie, w związku z otrzymaniem przez Administratora Serwisu wiarygodnej wiadomości o bezprawności danych zawartych w Ogłoszeniu, pod rygorem usunięcia Ogłoszenia z Serwisu;

  5. odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, natychmiastowego zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.

 9. Z zastrzeżeniem zapisu ust. 10 poniżej Administrator Serwisu wykonuje uprawnienia, o których mowa w ust. 8 powyżej, według własnego uznania, tzn. Administrator Serwisu nie ma konieczności wezwania Zarejestrowanego Użytkownika do określonych działań uprzednio wobec odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.

 10. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania Ogłoszenia za każdym razem gdy zmienią się dane zamieszczone w Ogłoszeniu.

 11. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość wykonywania zmian w swoim Ogłoszeniu. Wszystkie zmiany dokonywane są samodzielnie przez zalogowanego użytkownika, a następnie zmiany te muszą być zatwierdzone przez administratora. Edytowane ogłoszenie wygasa do czasu aż administrator zatwierdzi zgodność zmian z regulaminem. Fotografie dodawane są tylko jeden raz do ogłoszenia i nie ma możliwości ich zmiany.

  Zarejestrowany Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z udostępnienia swojego hasła osobom trzecim.

 12. Zarejestrowany Użytkownik-Anonsujący, umieszczając w Ogłoszeniu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez wszystkich Użytkowników Serwisu oraz ma świadomość, że treści te będą dla nich ogólnodostępne.

 13. Za emisję Ogłoszenia w Serwisie pobierana jest opłata wg umieszczonego na stronie cennika.

  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

  Zarejestrowany Użytkownik-Anonsujący zobowiązany jest do zapłaty Opłaty na rachunek za pomocą płatności online w kwocie adekwatnej do okresu na jaki ogłoszenie bedzie widniało w serwisie.
  Uiszczenie Opłaty przez Zarejestrowanego Użytkownika-Anonsującego jest warunkiem zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie. W terminie co najmniej 7 dni przed upływem ważności Ogłoszenia Administrator Serwisu informuje Zarejestrowanego Użytkownikowia o obowiązku uiszczenia Opłaty za kolejny miesiąc pod rygorem usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Informacja przekazywana jest drogą emailową lub SMS na adres email lub numer telefonu wskazany przez Zarejestrowanego Użytkownika-Anonsującego w procesie Rejestracji.

  Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do automatycznego usunięcia Ogłoszenia z Serwisu w przypadku nieotrzymania Opłaty na kolejny okres przed upływem terminu ważności Ogłoszenia.

  W razie odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie przez Administratora Serwisu lub rezygnacji przez Zarejestrowanego Użytkownika-Anonsującego z zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, przekazanej Administratorowi Serwisu zanim doszło do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, uiszczona Opłata podlega zwrotowi. W takiej sytuacji Administrator Serwisu ma prawo potrącenia z Opłaty kosztów poniesionych do chwili otrzymania rezygnacji Użytkownika.

 14. Opłata nie podlega zwrotowi w następujących sytuacjach:

  1. gdy Administrator Serwisu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu przez Zarejestrowanego Użytkownika, który zamieścił Ogłoszenie lub niezastosowaniem się Użytkownika do wezwania o dostarczenie niezmodyfikowanych zdjęć;

  2. gdy Administrator Serwisu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu w związku z otrzymaniem urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu;

  3. gdy Administrator Serwisu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu w okresie ważności Ogłoszenia na wniosek Zarejestrowanego Użytkownika.

  4. gdy użytkownik samodzielnie usunie ogłoszenie pobrana już wcześniej opłata nie będzie zwrócona.

§5 PRAWA AUTORSKIE I LICENCYJNE

 1. Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne elementy Serwisu w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym uprawnionym podmiotom. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana w celach innych niż użytek osobisty Użytkownika Serwisu, ani też udostępniana osobom trzecim. Serwis może zawierać fotografie lub elementy graficzne, do których prawa autorskie posiadają Użytkownicy Serwisu lub osoby trzecie.

 2. Administrator Serwisu posiada wyłączne prawa ochronne na znak towarowy „ladyvip”. Jakiekolwiek wykorzystanie znaku towarowego „ladyvip” bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności prawnej. Administrator Serwisu nie udziela Użytkownikom Serwisu żadnego upoważnienia do korzystania z przedmiotowego znaku towarowego.

 3. Zarejestrowany Użytkownik zapewnia, że zamieszczane w Ogłoszeniu lub Komentarzu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. Jednocześnie Zarejestrowany Użytkownik zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach Ogłoszenia lub Komentarza utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem i niniejszym Regulaminem zamieszczenie Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie oraz na zgodne z prawem udzielenie Licencji na korzystanie z Utworu przez Administratora Serwisu oraz, że udzielenie Licencji i korzystanie przez Administratora Serwisu z Utworu zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw osób trzecich.

 4. Z chwilą zamieszczenia Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie odpowiednio Zarejestrowany Użytkownik-Anonsujący jak Administratorowi Użytkownik-Zwykły udziela Administratorowi Serwisu wyłącznej, nieodpłatnej licencji („Licencja”) na korzystanie z utworu lub utworów zamieszczonych w Ogłoszeniu lub Komentarzu zgodnie z niniejszym Regulaminem , oraz przenosi na Administratora prawa autorskie do zamieszczonych treści i fotografii („Utwór”) na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy Utworu;

  3. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 5. Zakres Licencji wskazany w ust. 4 powyżej obejmuje prawo Administratora Serwisu do korzystania z Utworu w ramach Serwisu - w celu zapewnienia funkcjonowania, informowania, promocji i reklamy Serwisu i Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie przez osoby trzecie – także po rezygnacji Zarejestrowanego Użytkownika lub usunięciu z Serwisu Ogłoszenia, Komentarza lub konta Użytkownika.

 6. Z chwilą zamieszczenia Ogłoszenia, zamieszczający Ogłoszenie Zarejestrowany Użytkownik-Anonsujący upoważnia Administratora Serwisu do dokonania następujących modyfikacji fotografii mających stanowić element Ogłoszenia:

  1. dodanie na każdej fotografii napisów zwierających nazwę Serwisu;

  2. modyfikację graficzną fotografii (zmianę jasności, kontrastu, nasycenia oraz balansu kolorów, oraz innych modyfikacji mających na celu dostosowanie fotografii do wymogów Serwisu), kadrowanie, zmniejszenie rozdzielczości i wielkości fotografii;

  3. zasłonięcie twarzy osoby widocznej na fotografii na wniosek Zarejestrowanego Użytkownika-Anonsującego zamieszczającego Ogłoszenie (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu ogłoszeniowym w procedurze Rejestracji);

  4. wykonanie innych modyfikacji fotografii, tylko na wyłączne życzenie Zarejestrowanego Użytkownika-Anonsującego zamieszczającego Ogłoszenie.

 7. Administrator ma prawo do korzystania z Utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 8. Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony i jest nieodwołalna.

 9. Administrator Serwisu ma prawo udzielania dalszych licencji na korzystanie z Utworu w granicach posiadanej Licencji.

 10. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik-Anonsujący zamieścił w Ogłoszeniu Utwór zawierający wizerunek osoby trzeciej, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada upoważnienie tej osoby do wykorzystania jej wizerunku, a zamieszczenie Utworu w Ogłoszeniu w Serwisie, udzielenie Licencji na rzecz Administratora Serwisu oraz korzystanie przez Administratora Serwisu z Utworu zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw tej osoby. Jednocześnie Zarejestrowany Użytkownik-Anonsujący potwierdza, że warunki Licencji na korzystanie z Utworu obejmują prawo Administratora Serwisu do zamieszczenia Utworu w Serwisie wraz z Ogłoszeniem osoby, której wizerunek zawiera Utwór, za jej zgodą, także po rezygnacji Zarejestrowanego Użytkownika-Anonsującego z Usług Administratora Serwisu lub usunięciu z Serwisu Ogłoszenia tego Użytkownika .

 11. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora Serwisu za wszelkie szkody jakie Administrator Serwisu poniósł w związku z zamieszczeniem w Serwisie Ogłoszenia lub Komentarza tego Użytkownika oraz korzystaniem przez Administratora Serwisu z Utworu na warunkach Licencji udzielonej przez tego Użytkownika Serwisu.

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Z chwilą Rejestracji Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu ogłoszeniowym przez Administratora Serwisu, jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).

 2. Zarejestrowany Użytkownik-Anonsujący zapewnia, że osoba trzecia, której dane osobowe zostały przez tego Użytkownika zamieszczone w Serwisie wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora Serwisu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 3. W zakresie wskazanym w ust. 2 powyżej Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora Serwisu za wszelkie szkody, jakie Administrator Serwisu poniósł w związku z zamieszczeniem w Serwisie Ogłoszenia lub Komentarza tego Użytkownika oraz korzystaniem przez Administratora Serwisu z Utworu na warunkach Licencji udzielonej przez tego Użytkownika Serwisu.

 4. Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, których dane osobowe zostały zamieszczone w Ogłoszeniu lub Komentarzu w celu administrowania Serwisem w tym realizacji Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 5. Administrator Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 6. Podanie przez Zarejestrowanych Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Administratora Serwisu na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 7. Każdy z Zarejestrowanych Użytkowników ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W tym celu należy użyć narzędzi dostępnych w serwisie, a wrazie konieczności poprzez kontakt z Administratorem Serwisu.

  Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika Serwisu nieprawdziwych danych.

 8. Administrator Serwisu ma prawo uzależnić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika Serwisu od uprzedniego potwierdzenia przez niego swoich danych osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora Serwisu, może on odmówić zawarcia umowy o świadczenie Usług, w tym rejestracji konta Użytkownika oraz zamieszczenia Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie.

 9. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika Serwisu od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności danych zawartych w Ogłoszeniu lub Komentarzu, w tym w szczególności legalności przetwarzania danych osobowych w tym wizerunku osoby trzeciej stanowiących element Ogłoszenia, w szczególności poprzez przedstawienie Administratorowi Serwisu oryginalnych niezmodyfikowanych fotografii, zgody właściwych osób na przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych przez Administratora Serwisu na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwości po stronie Administratora Serwisu, czy Użytkownik Serwisu ma prawo wykorzystać dane osobowe w tym wizerunek osoby trzeciej w Ogłoszeniu lub Komentarzu, Administrator Serwisu ma prawo odmówić świadczenia Usług, w tym rejestracji konta Użytkownika oraz zamieszczenia Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie albo rozwiązać umowę o świadczenie Usług z Zarejestrowanym Użytkownikiem i usunąć Ogłoszenie, Komentarz lub konto Użytkownika z Serwisu.

 10. Jednocześnie przedmiotem ochrony ze strony Administratora Serwisu są inne dane dotyczące Użytkowników Serwisu tzw. dane techniczne, które są standardowo zbierane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu: logi systemowe, cookies, pliki web beacons.

 11. Na stronie Serwisu mogą być podane linki do stron zewnętrznych celem ułatwienia Użytkownikom Serwisu korzystania z możliwości jakie daje Serwis. Załączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza współpracy lub popierania przez Administratora Serwisu firmy z danej strony zewnętrznej, jej witryny internetowej ani produktów czy usług reklamowanych lub sprzedawanych przez firmę zewnętrzną. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych ani za zasady przetwarzania danych osobowych przez firmy zewnętrzne.

 12. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika w procedurze Rejestracji, wiadomości zawierających informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu).

 13. Jednocześnie przedmiotem ochrony ze strony Administratora Serwisu są inne dane dotyczące Użytkowników Serwisu tzw. dane techniczne, które są standardowo zbierane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu. W szczególności mogą to być takie dane jak:
 • logi systemowe (każda wizyta Użytkownika Serwisu na stronie Serwisu jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych; zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin na stronie);
 • cookies (alfanumeryczne znaki identyfikacyjne, które zapisywane są na dysku komputera Użytkownika Serwisu poprzez przeglądarkę internetową, które mogą być wykorzystywane w celu rozpoznawania poszczególnych Użytkowników Serwisu podczas kolejnych wizyt na stronie Serwisu oraz umożliwiają gromadzenie takich informacji o komputerze Użytkownika Serwisu jak adres IP, system operacyjny komputera, rodzaj przeglądarki internetowej, adresy odwiedzanych stron internetowych; informacje jakie Administrator Serwisu uzyskuje za pomocą cookies służą optymalnemu dostosowaniu oferty w ramach Serwisu do potrzeb Użytkowników Serwisu oraz zwiększeniu wygody korzystania ze strony Serwisu);
 • pliki web beacons (umieszczone na stronie Serwisu obrazy graficzne, stosowane by policzyć liczbę odwiedzających lub by mieć dostęp do niektórych plików cookies; podczas otwierania strony Serwisu grafika zostaje załadowana i zarejestrowana przez serwer w internecie; informacje te Administrator Serwisu wykorzystuje by nieustannie optymalizować treść i funkcjonalności strony Serwisu pod kątem oczekiwań Użytkowników Serwisu; Web beacons nie gromadzą zazwyczaj żadnych innych informacji poza informacjami przekazywanymi standardowo przez przeglądarkę Użytkownika Serwisu w ramach komunikacji internetowej).
 • Na stronie Serwisu mogą być podane linki do stron zewnętrznych celem ułatwienia Użytkownikom Serwisu korzystania z możliwości jakie daje Serwis. Załączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza współpracy lub popierania przez Administratora Serwisu firmy z danej strony zewnętrznej, jej witryny internetowej ani produktów czy usług reklamowanych lub sprzedawanych przez firmę zewnętrzną. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych ani za zasady przetwarzania danych osobowych przez firmy zewnętrzne.

 

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA SERWISU

 1. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie niewiążący charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Administratora Serwisu.

 2. Administrator Serwisu nie odpowiada za treści i charakter prezentowanych w Serwisie Ogłoszeń lub Komentarzy. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Zarejestrowany Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane Ogłoszenie lub Komentarz.

 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa, w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w Serwisie Ogłoszenia lub Komentarza. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Zarejestrowany Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane Ogłoszenie lub Komentarz.

 4. Administrator Serwisu w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu lub Komentarzu lub związanej z nimi działalności niezwłocznie zablokuje dostęp do Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie. Wszelkie powiadomienia Administratora Serwisu o bezprawności danych zamieszczonych w Ogłoszeniu lub Komentarzu powinny być dokonane zgodnie z procedurą reklamacji wskazaną w niniejszym regulaminie.

 5. Administrator Serwisu nie świadczy usług pośrednictwa w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne, jakie mogą wyniknąć z faktu nawiązania znajomości pomiędzy Użytkownikami Serwisu.

 6. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wywołanych siłą wyższą, nieprzewidywalną awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników Serwisu.

 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania okresowych zmian i ulepszeń w systemie Serwisu.

 8. Treści umieszczane przez Zarejestrowanych Użytkowników Serwisu nie są poglądami i opiniami Administratora Serwisu. Administrator Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady Serwisu wskazane w niniejszym Regulaminie .

 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, w tym za wykorzystanie przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie dostępnych w Serwisie danych innych Użytkowników Serwisu lub osób trzecich niezgodnie z celem działania Serwisu.

§8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje i zażalenia związane z jakością świadczenia Usług przez Administratora Serwisu lub zarzutem osoby trzeciej w zakresie bezprawności wykorzystania jej danych osobowych, w tym wizerunku, w Serwisie, powinny być składane drogą e-mailową na adres biuro@ladyvip.pl .

 2. Składana reklamacja musi zawierać:

  1. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci adresu zamieszkania oraz adresu e-mail lub numeru telefonu zgłaszającego reklamację;

  2. dokładne wskazanie Ogłoszenia lub Komentarza którego dotyczy reklamacja poprzez podanie nr telefonu oraz imienia/nicku zawartego we wskazanym Ogłoszeniu lub Komentarzu; dokładne wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, w tym w szczególności treści Ogłoszenia lub Komentarza które naruszają prawa zgłaszającego reklamację, wraz z wymienieniem sposobu i zakresu tego naruszenia;

  3. W razie możliwości wskazanie i przedstawienie posiadanego przez zgłaszającego reklamację dowodu na zasadność reklamacji.

 1. Administrator Serwisu zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zostanie udzielona na adres email, z którego została wysłana reklamacja.

§9 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Strona Serwisu została zoptymalizowana pod kątem przeglądarek Internet Explorer od wersji 6 (możliwość pobrania ze strony: www.microsoft.com), Mozilla Firefox 3.X (możliwość pobrania ze strony: www.mozilla-europe.org), Opera (możliwość pobrania ze strony: www.opera.com), Google Chrome (możliwość pobrania ze strony www.google.com/chrome).

  Optymalna rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu wynosi 1024 x 768 pikseli (lub wyższa).

  Pełna funkcjonalność strony Serwisu jest dostępna po uruchomieniu JavaScript w przeglądarce internetowej Użytkownika Serwisu.

 2. Do kontaktu z Administratorem Serwisu Użytkownik Serwisu powinien posiadać adres e-mail i dostęp do programu właściwego do obsługi poczty elektronicznej.

§10 PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator Serwisu poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników Serwisu poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu.

 3. Regulamin oraz zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

 4. Umowy o świadczenie Usług zawarte pomiędzy Zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu a Administratorem Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu podlegają nowej wersji Regulaminu jeżeli Użytkownik Serwisu nie wypowie umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora Serwisu o zmianie Regulaminu. Administrator powiadamia Zarejestrowanego Użytkownika Serwisu o zmianie Regulaminu drogą emailową na adres wskazany przez Użytkownika w procesie Rejestracji.

  W razie nieważności lub nieskuteczności, w tym wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem www.ladyvip.pl/o-portalu/regulamin